Nietta racconta Barletta

Nietta racconta: U sp’tal’

La disavventura di un paziente barlettano nella poesia di Garribba

È notoria la situazione degli ospedali in genere e del nostro in particolare. Questa poesia, attraverso la satira, racconta, pres­sappoco, ciò che potrebbe accadere al malcapitato che, per sua sfortuna, è costretto a farsi ricoverare.

Accom' stam' josc' cumb'nat'
ca sciam'accom' e pap'r' sparat',
cu p'ricul' ca passamì tuttì i ddej
d'avè nu colp', n'incident'o malateje,
c' pour'nan jè a tà personalment' ,
ma cap't a n'attan', a n'ameich', a nu parent',
na dej o l'alt', buon'o mal',
ha ma trasì ch' fforz' jind' o sp'tal'!
C' nan sì tou malat', ch' fr'toun'
ma a scì a truè soltent' a qualche joun',
ha scì de ssous' sol' c'ha sapout'
andò stu pov'riddì sté as'ch'nnout',
p'r'cè c' pienz' ca l'ha truè tu stess',
m' scioch' pour' a cap' ch'assì fess'!
Na volt', mba R'ggier' Decorat'
ca sciuv'lett' p'r'cè s' err' mbriacat',
s'ccom' cul' nderr' s' n' scett',
rumbett' u marciappiet' cu cuzzet'.I facern' tann' stess' nu v'rbal'
e u purtern' ca mbulanz' jind' o sp'tal'.
Mò, ch' truè nu postì a mba R'ggier'
furn' chiamat' trentadu' mb'rmiir'.
Sciev'n nnanz' e rat' accom' e pazz'
i portantein' ch' mba R'ggiir mbrazz',
fein' a quann' Suora Giuseppein'
diss': – "E' capeit', m'ttit'l' jind' a cucein'!"
A n'ameich' ca fu ricoverat'
p'rcè na garz' assè s'err' abbuttat',
u putern' a dej appirs' s'st'mè
nziim e femn' ch'avev'na sgravè!
A joun', ca mò mor' e mò nan mor',
l'hann' meis' a r'quest' jind' a scenzor',
e s'ccom' cudd', a mort' nan s'arrenn',
mò jav' giè tre dej ca sal' e ascenn'!
Stè fett' appost' appost' nu repart'
andò i malat' vann' a sc'què e cchert:
tra foum', cicch', fav' e nucellein',
t' par' ca trasout' jind' a cantein'!
I malat' ca s' pot'n' jalzè,
in corridoj vann' a pass'ggè
ch' sti piggiam' nuov' ch'hann' assout'
t' par'n' tutt' quant' ch' na tout'.
D'estat', cert' volt', molta gent'
s' mett'n' i piggiam' trasparent'
da satt' nan s' mett'n' i mutand'
e i veit' ch' sti sort' vuozz' nnand'!
Chi fem'n' jè a medesima sunat'
ch' tutt' sti vestagl' colorat'
e s'ccom' sono a form' d' kimon',
t' par' nu sp'tal' du Giappon'!
Ma tutt' chiss' ccos' nan sa nient'
p'rcè i ricoverat' sa i parient'…
u uaj u pass' quas' certament'
c' cat' malat' tou personalment'…
e com' è ditt' preim', buon' o mal',
ha scì ch' fforz' a sbatt' jind' o sp'tal'!
Preim' d' tutt', accom' arreiv'
senza mengh' legg' e screiv',
a ndr'sett' du' p'rsoun',
giè t' spand'n' i calzoun'!
N'alt' e joun' s' jalz' i man'ch'
e ti fa l'antitetan'ch'.
Nu mb'rmier' appen' assunt',
s' pr'par' a mett' i punt'…
ci t' stenn' sop' o liett'…
ci t' lav' i dò calziett'…
ch' na fuorc', all'improvveis',
giè t' taggh'n' a cammeis'…
t'hann fett' giè u passegg'
ch' mannert' a fert' i regg'…
Nzamm, dop' mengh' tre m'nout'
tou stè gè tutt'alla nout'!
Fein' a quann' nu dottor',
ass'ttat' a scr'vanej,
addumann' a malatej…
e c' t' dann' a facoltè
d' putert' fé parlè,
put' deic' a stu dottor'
co' malat' stè addoffor'!
Quann' pò, tras' u malat'
ciò che e ditt' u fann' arrat'
e t' mann', immantinent',
a fé tutt' i certament' e repart' superior'….
ma stè rutt' l'ascensor'!
E tou, po', ca nan t' feit'
d' nan stè mangh' all'embiit',
tutta quant' sta saleit'
t' l'ha fell' afforz' a piit'.
E c' stiiv' non c'è mmal',
dop' tutt' chidd' scal'
ca salout' ritt' e stuort',
arruat' quas' muort'!
Mentr' tou stè a bucch'ggè,
vin' sub't' a sapè
ca dè liett' nan stè…
e c' vu' jess' s'st'mat'
ca pacienz' a scenn' arrat':
stè soltant' nu l'ttein'
o repart' di cretein'…
e tou, allor', di': – "Che chezz'..
dop' tutt' sti strapezz',
m' mannat' mezz' e pezz'?"
Quann' po' ha truat' u liitt',
e accumminz' avè r'ggittì,
e r'puus' sop' o fiengh',
tras' u preim' a luè u sengh'!
Fac' sett' o jatt' bouch'…
jess' u sengh' e nan l'assouch'
fac' russ' e pò' s' nghezz'
lav' a mmall' e cheng' u vrezz'!
Tan' l'ach' ch'ass'meggh'
com' c' t'ness' a ssuggh'
e tann' u veit' chiar' chiar'
ca faciav' gè u scarpar'!
Tre m'nout' d'intervall'
e t'annuc'n' u pappagall'
ch'abb'sogn, crè matein',
fé l'esam' d' l'orein'.
Mò, c' tou na stè ab'tuat'
a fé a pipì stenn' culcat'…
(dat' pour' che in famigl'
nan s' pisc' jind' e buttigl'…)
ch' mezz'or' tou ruman'
ch' stu cos' mezz' e man'…
a mbr'mar' dirimbett'
ca t' uard' e ca t'aspett'…
tou t' spriem', ma acch'ssì
nan t' van' a fé pipì…
Ma c' cap't' – p' ccas' -
ca riesc' a fé na cos',
a dej appirs' jè l'avveis'
ca stè ngint' d' tre meis'!
Suor'Antonia, furia e frett',
vol' afforz' fé a perett'
ca vr'gogn' tou fé russ'
e u l'nzul' nan l'allass',
ma addumann' titubant':
- "Nan m' puot' dè u purgant'?"
Ca mbortanz' n'alt' e joun',
deic': – "Tou ta stè d'scioun'!"
e, v'stout' tutt' a biang',
teir' arrat' l'alt' sangh'.
Vat' a r'logg' ca sà i cingh'
e t'allazz' na s'ringh'!
S' n' vè tutt' ngazzat'
e t' lass' scum'gghiat'.
…e tou ha p'gghiat', jind, a mezz'or'
a brongheit' e u raffr'ddor'!
Po', l'addett' alla cucein',
non angor' collegat',
port' u brot' ca pastein',
nziem' o nierv' ca nzalat'
ca t' par', sull'istant',
che hanna acceis' n'elefant'!
Tou v'denn' stu tramot'
e assaprenn' cudd' brot'
ch' sta chern' scura scour',
si' p'gghiat' da pagour'
e addumann' serij serij:
- "U dottor', quann' van'?"
T' r'spann': – "E' sciout' in ferij
van' all'alta s'tt'man'!"
A stu punt' jè i sc'kanej
e t' pass' a malatej!
Sol' na cos' stè da fé:
mitt' a firm' e t' n' vè!
Chedd' ca vist' giè t'avest':
CI HA MURI', VA MUORR' A CHEST'!
Tant', ci jè d'stein' ca murì,
andò creit' ca fuscì?
Voi, intant' ricercat'
d' stè semb' cautelat'
nan cadeit' mè malat'
tocca ferr' e na grattat'.
Carico il lettore video...
Si ringrazia per la collaborazione:

Paolo Doronzo
Tommaso Francavilla
Francesca Piazzolla
  • Vernacolo
Altri contenuti a tema
"Ridere ridere ridere", gli attori comici barlettani tornano in scena "Ridere ridere ridere", gli attori comici barlettani tornano in scena Due appuntamenti, questa sera e domani con una nuova commedia in vernacolo barlettano
Questo pomeriggio al Sepolcro i funerali di Nietta Borgia Questo pomeriggio al Sepolcro i funerali di Nietta Borgia Il ricordo degli attori vernacolari barlettani
Al teatro Curci si chiude la prima stagione di teatro amatoriale Al teatro Curci si chiude la prima stagione di teatro amatoriale Stasera la replica della commedia “A’ navicule sta’ vacande”
“Figghie e N’pout”, il dialetto di Barletta in una commedia per tutti “Figghie e N’pout”, il dialetto di Barletta in una commedia per tutti Successo per lo spettacolo del gruppo artistico “KukaAttori”
Tutto esaurito per gli "Attori Spontanei Barlettani" Tutto esaurito per gli "Attori Spontanei Barlettani" Un doppio appuntamento alle ore 18:00 e poi, alle 20:00
1 Il vernacolo barlettano torna in scena il 20 novembre Il vernacolo barlettano torna in scena il 20 novembre Sarà la ventesima replica della commedia “A’ navicule sta’ vacande”
«Barlettani, il virus non va in quarantena!»: ecco la poesia in vernacolo «Barlettani, il virus non va in quarantena!»: ecco la poesia in vernacolo Il sorriso scatenato dai versi dissacranti fa riflettere sui tratti contraddittori della città
"Annuciteve a Sèggie", il vernacolo barlettano diventa musica e poesia "Annuciteve a Sèggie", il vernacolo barlettano diventa musica e poesia Seconda edizione dello spettacolo popolare in piazzetta Vico Stretto
© 2001-2024 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.