Nietta racconta Barletta

Nietta racconta: A pall’ d’Aré

Il lamento del colosso nella poesia di Gino Garribba

Durante una notte brava, un giovinastro spiritoso si arrampicò sulla statua di Eraclio e gli tolse la palla di pietra che da secoli reggeva nella mano sinistra come simbolo di potenza e di dominio sul mondo. Il gesto inconsulto suonò offesa al potente imperatore, il quale, redivivo, così si lamentò:

Preim' ch' accummenz' sta sunat',
v'avveis' ca sta volt' m'è n'gazzat'!
p'rce' stu fett' d'luerm' a pall'
o sottoscritt' nan ng' l'ira fall'!

E c'u padretern' je' onest' e galantom',
m'avria fé sapè nom' e cognom'
d' cudd' sort' figgh' d' p…an'
ca m'è lluat' a pall' da jind' a man'
e vularì sapè da cudd' moul'
accom'jè ca l'è pr'dout u coul'!

Alman' ch' na pall' a tanta ggent'
putav' d'mostrè ch'err putent'…
mò, sta putenz' a c' l'è d'mustrall'
mo', ch'è rumas' propr' senza pall'?

Jej m'conzol' sol' a nu p'nziir'
che a fé stu fett' è stat' nu frastìir'
p'rcè nu cittadein' d' varrett'
nan m'avrì mangat' d' r'spett'!

Ch' cheda pall' d'ciav' e cr'stian'
ca jej t'nav' u munn' jind' a na man'.
Mò, mbac', tutt' pot'n p'nzè
ca stoch' na l'mas'n a c'r'chè;
Oppour' tengh' a man' ch' v'dè
c' chiov' fort' o c' stè a st'zz'ché!

Jej crat' ca nemmengh' v'ù p'nzat'
c' denn' ch' stu fett' e' cap'tat':
jind' a cheda pall' avav' meis'
tutta quenn' a storij du pajeis,
p'rcè jerr' na pall' a vì d' for',
ma jind' stav' nu r'gistrator'
andò t'nav' tutt r'g'strat'
i uaj ca Varrett è cap'tat'
da quenn' i venezian' nel'300
m'annucev'n ciutt' ciutt' dall'Orient'
andò jerr' t'nout' in grand'onor'
in quent' e' stat' u meggh' imperator'.


E s'ccom' fadda fadd' mavev'n' mbracat'
sop' a na verch'… diciam' un po' scassat',
appan' ca passemm' da Varrett',
u mar' fort' a mmar' m' sc'ttett',
e i venezian' ca m'avevn' arrubbat'
s'ccom' picca preim' jern' mangiat',
all'acqua fredd'… fu tutt' n'ann'cat'!

Quenn' u mar' fort s'acclamett'
arruern' i pisciajul' da Varrett'
cu r'sacch', a rat'cedd', e i parangal',
m'brachern' da satt o… cap'tal',
e a mezzadej du 19 megg'
fubb' trasc'nat sop' a spiegg'!
(e menumal' ca nan stav' u Br'gandein'
ca m'avri fett paghè pour a gabbein'!)

Ma dop' tutt u sfurz' ca facern'
m'lassern' sop' a ran' e s' n' scer'n
V'nav', sì, ogne tant da Varrett'
a Cumm'ssion' chi sciir' e cu' Pr'fett',
ma dop' ch' ern' vist e scritt' tutt',
m' lasser'n' ghemm' a mmar' e a cap' assutt'!

Stu fett' scett' nnenz' ch' vind'enn'
e rumanibb' nderr' fein' a quenn'
chi cozz'l' sop' e pit' e mbecc' e mman'
m' purtern' pes'l pes'l jind' a Duan'.

E pour' ddè m'abbandunern' arrat
ch' appurè c'jer e and'erà nat'
ca mmezz' a tenta strol'gh' e sapout',
na' stav' joun' ca m'err can'sciout'!

Jè meggh' ca n'è ddeich' i f'ssarei
ca s'mb'ndern' sop' o cunt' mei!
Nu maestr' d' latein'
c'o chiamern' de Salein',
diss': "Cuss' jè CUSTANTEIN".

Nu sp'cuzz' du Casal'
ca v'dè sciav' ogne tent'
i pupidd' a Do' M'cal,
a v'derm' nu giaghent',
nan avett' esitazion'
diss': "Cuss' jé F'CAZZON!"

Nu varviir' d' Ch'lonn',
a v'derm' in minigonn'
chi capidd' alla "bebé",
andò checch' va a p'nzè?
ca s'ccom' mmezz' e flutt'
avav' pers' quas' tutt'
e durant' a trasc'nat'
m'err' tutt' svacandat',
m'attandett' da v'cein',
diss: "Cuss' jè signorein!"

N'zamm', tra TEODOSIJ e VAL'NDEIN',
F'D'REICH' e CUSTANTEIN'
grech', turch' e b'zandein',
…e cudd'alt' signorein',
succ'dett' nu casein'!
tant' è ver' che alla fein'
rumanibb' pall' mman'
50 enn' jind'a Duan'
asp'ttenn' ca pacienz',
d'appurè sta provenienz'.

Rumanibb' tom' tom',
senz'attan' e senza nom',
fein' a quenn' padre Antonij,
resident' a Manfr'donij,
pr's'ndett' nu progett'
d'puterm fé a p'zzett'
ca m'avev'na r'galè,
'ndo putav' abb'sugnè
acch'ssì, na volta tent'
m' luev'n da nent'!

U progett' d'stu fess'
fu acc'ttat' tann' stess'
e a dej appirs', mbart i tre,
s' m'ttern' gè a tagghiè!

Preim' d' tutt', satt' a batt',
m' tagghier'n' u d'satt'
e u m'ttern', nan d' man',
ch' p'suol' a na campan'
ca quenn'ern i 40 òr',
nan v' deich' c' d'Iòr!

Po', nan zecc' c' facer'n',
i do ghemm' m'tagghier'n'…
com' a n'ervr' d' p'stezz'
m' spruern' pour' i vrezz'…
ormai jerr' add'v'ndat'
proprij u Re di mut'lat'
meis' sop' a nu s'deil'
com' invalido civeil'!

Ma nel millequattrocentonovandoun,
assern' finalment' du' p'rsoun'
ca d'cern' d'mett', a tutt' i cost',
i vrezz', i ghemm' e l'alt' ccos' o post'
e dop' 25 s'ttman',
da mutlat' add'vndibb' san'
chi ghemm' nov', a croc' e a pall' mman'!

Sol' nu fett' rumanav'
accom' jè ca m' chiamav'
C' sarè, c' nan sarè?
Sarè – sarè – sarè,
luern' a S e rumanett' ARE'
e da Erac'lj ch'err' nat',
sol' ARE' fubb' chiamat'…
e acch'ssì s'è tramandat'.

A stu punt' n'alta leit' succ'dett'
ch' stab'lì ando checch' m'erna mett'
e dop' addumannat a du' Frangiis'
m' m'ttern', allembiit', nnenz' a Chiis'. (S. Sepolcr')

U post' m' piacett' p'rcè ddè,
tutt' quant' s' v'nevn a ss'tté
ch' r'pusers', a deic' chiecch'r', a durmì
ma perà n'scioun' a fé pipì.

Da sop' jej s'ndav' tutt' i dett'
r'guard' i cittadein' d' Varrett'
(accom' fenn' mò senza caterr',
i mal' lenggue' ca stann' jind' e berr')
e i mbruggh'l, i ccorn' di cristian',
i r'g'strav' a pall' ca t'nav' mman'…
p'cchess' mò, nu dubbij m'è v'nout'
ch'a ramb' a pall' è stat' nu c'r'nout'!

Del rest' jej stu fett' gè u sapav'
p'nzenn' a tutt' i ccos' ca v'dav'
p' tutt chidd' fi' d' bbona memm'
ca venn' a fé a pipì mbecc' a sta ghemm'
che a furij d'ess' semb' nnaffiat',
da satt' fein' sop' s'è tarlat'!

Mah! Sti ccos' brutt' ormai l'è superat'
i vat' e stoch' citt' rass'gnat'!
Na sola cos' nan pozz' superall'
c'è rumanì assè timb' senza pall'.
dall'Assessor' addett' ai monument'f,
na palla gross' gross' nan pretend'
qualungh' sia a m'sour' m'accuntend'
… pour' c' m' m'tteit' deich' sein'
o post' d'na pall', do' pallein'!
ca sp'renz' ca mi pozz' r'guardall'
preim' ch'arreiv' n' alt' rambapall'!
Carico il lettore video...
Si ringrazia per la collaborazione:

Paolo Doronzo
Tommaso Francavilla
Francesca Piazzolla
  • Vernacolo
Altri contenuti a tema
"Ridere ridere ridere", gli attori comici barlettani tornano in scena "Ridere ridere ridere", gli attori comici barlettani tornano in scena Due appuntamenti, questa sera e domani con una nuova commedia in vernacolo barlettano
Questo pomeriggio al Sepolcro i funerali di Nietta Borgia Questo pomeriggio al Sepolcro i funerali di Nietta Borgia Il ricordo degli attori vernacolari barlettani
Al teatro Curci si chiude la prima stagione di teatro amatoriale Al teatro Curci si chiude la prima stagione di teatro amatoriale Stasera la replica della commedia “A’ navicule sta’ vacande”
“Figghie e N’pout”, il dialetto di Barletta in una commedia per tutti “Figghie e N’pout”, il dialetto di Barletta in una commedia per tutti Successo per lo spettacolo del gruppo artistico “KukaAttori”
Tutto esaurito per gli "Attori Spontanei Barlettani" Tutto esaurito per gli "Attori Spontanei Barlettani" Un doppio appuntamento alle ore 18:00 e poi, alle 20:00
1 Il vernacolo barlettano torna in scena il 20 novembre Il vernacolo barlettano torna in scena il 20 novembre Sarà la ventesima replica della commedia “A’ navicule sta’ vacande”
«Barlettani, il virus non va in quarantena!»: ecco la poesia in vernacolo «Barlettani, il virus non va in quarantena!»: ecco la poesia in vernacolo Il sorriso scatenato dai versi dissacranti fa riflettere sui tratti contraddittori della città
"Annuciteve a Sèggie", il vernacolo barlettano diventa musica e poesia "Annuciteve a Sèggie", il vernacolo barlettano diventa musica e poesia Seconda edizione dello spettacolo popolare in piazzetta Vico Stretto
© 2001-2024 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.