Nietta racconta Barletta

Nietta racconta: U pan d’ na vult

Una memoria preziosa di Gino Garribba

Stanutt, a casa vecdì m'è sunnat
A cas ando nascibb, ahimè tant'ann androt
M'arricord ca stav ind a cucein
C a cucina nost a tengh angor a' ment
Nan jir na cucein, ma nu monument.
Tutt arr'canat d vagiol,
ca ogne maten, quenn assav u sol
s'allumnav l'eria com s'avisser appicciot 200 lambareij.
mbecc o mour, assiugat, stivn i tianidd:
a sartescn, a samas, u caccavid,
e u cuvirch d nu culdasou
luctat da nonn can an e cu lmon,
u purtav all'andrat cu fuzir
comm foss u scont ca tnevn I guerrir.
Accatastat a nu candon, i legn p' appicciator,
can g divn mest Mirgh u turntor…
ma a cos chiù 'mportent ind a cucein
ierr certament u secch da farein
stu secch ierr u simbl da cas
prcè da cud secch assav tutt cos
i trucchl, i cavatidd, i strascnat, i frittl, i taredd e i cartddet
e a cos chiù essenzial ca ch tutt i cristian,
d'ind a cudd secch assav u ppan
e a figgh abbast ca u vdav
stav tranquill e nan s scumbdav.

U ppan a cas, alman l'arricord ie,
s faciav quas simbr u lundei.
Mammè s'ialzav e cingh da matein
E citta citta sciav ind a cucein.
A chedd'or d'virn, ierr oscour ancor
E mezza a strat mengh nu rumour.
Ogni tant nu traiein sbaculiat
D nu zappator appapazat,
ch nu cacciul satt ngatnat passav,
c nu picch picch po' s'alluntanav.
Cert volt m'ialzav pour ie nzim a mammè
Fors ch'aiuterl oppour ch vdè
E avav tutti i volt l'impression
Che a cos procurav n'emozion.
Mammè ierr nu poch' minutein
E sparsciav quas nnenz a sta farein
Ma s'ccom a fè u ppan ierr 'mporatend
S' trasfurmav, addvndav na gigend.
Sciav svelt 'nnenz e rot
Tutta pres e affaccndat
Prcè tutt da iedd dpndav
Ca u ppan vnav bbun e s mangiav.
Strngiav u tavlir azziccat o tavulen
A stell ch na man ch iern po a farein
S pgghiav l'acqua cald ch'irr fett giè bullent
E po' prim d'mbastè stu sant ppan
Faciav sop a croc e s vrsav a man.
A fateich ca faciav ch fè u mbast e a gnemmè
Nan stivn trneis ca putivn paghè
A furz ca tnav, ogni stizz d sdor
Ierr tutta tnrezza ca dav appan stu sapor.
Na vult fett stu paston,
l'arravugghiav ind o falctor
e l'accumgghiav ca stess prmour
comm c fuss stat nu crstian
e nu picch s mangiav,
ca ch na man s l'accarzzav.
Tenn stess s sndav da lundan
A voc du furnarid
Fatt u ppan?
S faciav nu ltig ch na sort d fett vulav.
A tavl a tre panitt com fuss Prscill du Cuniggh
Ca avav fett giè ciatt figgh.
Ch fell sformè tant prson
Faciav vnì u furnar ch cinq o sei uagnon.
E po vers mezzadè cioè a sfurnat,
d pan frisch s'anghiav tutta a strat.
E ierr cud addor d sol e d mddeich
A rcompenzè a memm d tutta sta fateich.
Carico il lettore video...
  • Vernacolo
Altri contenuti a tema
"Ridere ridere ridere", gli attori comici barlettani tornano in scena "Ridere ridere ridere", gli attori comici barlettani tornano in scena Due appuntamenti, questa sera e domani con una nuova commedia in vernacolo barlettano
Questo pomeriggio al Sepolcro i funerali di Nietta Borgia Questo pomeriggio al Sepolcro i funerali di Nietta Borgia Il ricordo degli attori vernacolari barlettani
Al teatro Curci si chiude la prima stagione di teatro amatoriale Al teatro Curci si chiude la prima stagione di teatro amatoriale Stasera la replica della commedia “A’ navicule sta’ vacande”
“Figghie e N’pout”, il dialetto di Barletta in una commedia per tutti “Figghie e N’pout”, il dialetto di Barletta in una commedia per tutti Successo per lo spettacolo del gruppo artistico “KukaAttori”
Tutto esaurito per gli "Attori Spontanei Barlettani" Tutto esaurito per gli "Attori Spontanei Barlettani" Un doppio appuntamento alle ore 18:00 e poi, alle 20:00
1 Il vernacolo barlettano torna in scena il 20 novembre Il vernacolo barlettano torna in scena il 20 novembre Sarà la ventesima replica della commedia “A’ navicule sta’ vacande”
«Barlettani, il virus non va in quarantena!»: ecco la poesia in vernacolo «Barlettani, il virus non va in quarantena!»: ecco la poesia in vernacolo Il sorriso scatenato dai versi dissacranti fa riflettere sui tratti contraddittori della città
"Annuciteve a Sèggie", il vernacolo barlettano diventa musica e poesia "Annuciteve a Sèggie", il vernacolo barlettano diventa musica e poesia Seconda edizione dello spettacolo popolare in piazzetta Vico Stretto
© 2001-2024 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.